ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကွန်ရက် – နိုင်ငံမဲ့အလုပ်သမားများတို့မှ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း ၅ ခုကို ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးတွင် “ပုဒ်မ ၃၃ နှင့် အချင်းချင်းချစ်ကြသည် စီမံကိန်း  နှင့်ပတ်သက်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအတွက် တရားစွဲဆို