“MOU လေး နှစ်ပြည့်သမားတွေအတွက် သတင်းထူးလာပါပြီ ထိုင်းလိုဖတ်ရန်”

รมว.สุชาติ ประชุม คบต. ขยายระยะเวลาให้บริการศูนย์CI /MOU 4 ปี เตรียมเสนอครม.

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เห็นชอบ 3 ประเด็น ขยายเวลาให้กลุ่มที่ยื่นขออนุญาตทำงาน และจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว + ขยายเวลาให้บริการ ศูนย์ CI + ขยายเวลาอยู่ต่อกลุ่ม MOU ครบ 4 ปี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยนายสุชาติฯ กล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุม คบต. ได้เห็นชอบ 3 ข้อพิจารณา ดังนี้

  1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน ให้ใช้ใบรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือทะเบียนใบอนุญาตทำงาน ตามแต่ละกรณี คู่กับใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการครบตามขั้นตอนแล้ว คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วแต่กรณี

  1. พิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ของทางการเมียนมา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง และชลบุรี ให้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 (90 วัน) และขอความร่วมมือทางการเมียนมาเพิ่มสถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI)

3.เห็นชอบให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงาน โดยกลุ่มที่ครบกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2565 ประมาณ 60,000 คน และกลุ่มที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 50,000 คน ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง เพื่อดำเนินการขออนุญาตนำแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันเข้ามาทำงานตาม MOU ควบคู่ไปด้วย โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือเดินทางกลับเพียงระยะสั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย หลังสถานการณ์โควิด คลี่คลายอย่างยิ่ง โดยได้กำชับกระทรวงแรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางป้องกันปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะงานที่คนไทยไม่ทำ และจำเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการ จึงเป็นที่มาของการเสนอข้อพิจารณา ทั้ง 3 ประเด็นในวันนี้ โดยล่าสุดกรมการจัดหางานได้มีหนังสือไปสอบถามความเห็นจากประเทศต้นทางแล้ว และอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับ ระหว่างนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.ต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ทางการเมียนมา มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงประเทศไทย ถึง 2 ฉบับ ขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานเมียนมา ดำเนินการเพื่อมีหนังสือเดินทางจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 เนื่องจากคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างครบ 4 ปี หนังสือเดินทางกำลังทยอยหมดอายุและอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคลออกไปอีก 6 เดือน นอกจากนี้กรมการจัดหางานยังได้รับการประสานจากภาคเอกชนถึงปัญหาขัดข้องที่สถานทูตไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ทันภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จากข้อเสนอของทางการเมียนมาและภาคเอกชนดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงานในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลฉบับใหม่ ตลอดจนขยายระยะเวลาการดำเนินการของศูนย์ CI เพื่อสามารถดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคลให้เสร็จสิ้น

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s